Afyon Kocatepe Üniversitesine kayıtlı tüm öğrencilerimiz ücretsiz internet hizmetinden wifi aracılığıyla faydalanabilirler. Bu hizmetten faydalanmak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının web sayfasına girerek gerekli adımların izlenmesi gerekmektedir.  TIKLAYINIZ..

Öğrenci Mail Hesabı Oluşturma ve şifre değiştirme işlemleri için bu sayfa hazırlanmıştır. Sadece öğrenciliği aktif olarak devam eden öğrencilerimiz kendilerine mail hesabı oluşturabilir, daha önce oluşturulmuş mail hesabının şifresini değiştirebilir veya unutulan mail hesabı için şifre hatırlatma işlemi gerçekleştirebilir.Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

 İnternet hizmetinden faydalanmak isteyen öğrencilerimiz ve üniversitemiz misafirleri için..............BURAYA TIKLAYARAK BAŞVURU OLUŞTURABİLİRSİNİZ. 

Programlara başvuru Enstitümüzde güz ve bahar dönemi olmak üzere, Üniversitemiz Senatosunu tarafından belirlenen tarihlerde kabul edilir. Öğrenci alımları Enstitümüz web sayfasında ilan edilir. Ön başvurular ve kesin kayıtlar internet üzerinden online olarak yapılmaktadır.

  1. Yeni çekilmiş biyometrik veya vesikalık fotoğraf. (JPG formatında)
  2. Lisans diploması veya Yüksek Lisans diploması (Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-devlet’ten alınabilen Mezuniyet Belgesi geçerlidir) (PDF formatında)
  3. Lisans veya Yüksek Lisans transkript belgesi. (PDF formatında)
  4. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünden son 5 yıl içerisinde ALES’ten en az 55 (Elli beş) standart puan veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (PDF formatında)

     Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın başarı değerlendirmelerinde ALES puanları 70 (yetmiş) olarak kabul edilir.

     Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilgili alanda lisans diplomasına sahip olmaları yeterlidir.

  1. Doktora programlarına başvuracak adayların, Anadili dışında olmak kaydı ile ÖSYM tarafından düzenlenen yabancı dil sınavlarının birinden 100 üzerinden en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan aldığını gösterir sonuç belgesi. (geçerlilik süresine dikkat edilmeli) (PDF formatında)

6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi zorunludur.(Askerlik durumu tecilli olanlar için son 1 ay içinde alınmış askerlik durum belgesi, e-devlet’ten alınabilir) (PDF formatında)

Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programına kayıt yaptıramaz ve devam edilemezsiniz.

Her öğrenciye en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, akademik takvimde belirtilen süre içinde alacağı derslerin belirlenmesi, kayıt işlemleri ve tez çalışmaları için öğrencinin de görüşü alınarak, EABD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD başkanı yürütür.

Danışman değişiklik önerileri için de danışman atması ile aynı usul uygulanır fakat öğrenci tez aşamasında ise yüksek lisans programlarındaki öğrenciler için en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar, doktora programlarındaki öğrenciler için en geç sekizinci yarıyılın sonuna kadar EABD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Bu durumdaki öğrencilerin mevcut tez konularının değişip değişmeyeceği hususu EABD kurul kararında belirtilir.

YL Danışman Değişikliği Öneri Formu             DR Danışman Değişikliği Öneri Formu

Tez konusu belirlendikten sonra, tez çalışması niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, EABD kurulunun gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da atanabilir.

YL Tez ikinci Danışman Öneri Formu               DR Tez İkinci Danışman Öneri Formu 

Yeni başvuru döneminde, güncel istenen belgelerle aynı programa ya da başka bir programa tekrar Enstitünün lisansüstü programlara giriş sınavlarına başvurup, kazandığınız takdirde kayıt yaptırabilirsiniz.

Ders intibakı için başvuru yapma hakkınız vardır. Lisansüstü programda almanız gereken derslerin en fazla %50’sinin intibakını yaptırabilirsiniz.

Bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu EABD/EASD başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Kayıt yaptırmak için herhangi bir üniversitede Lisansüstü öğrenci olmak gerekir. Anabilim dalınızın önerisi, bağlı olduğunuz Enstitünün onayı ile Enstitümüzden hangi programdan ders almak istiyorsanız, programın ilgili dönemde açılan dersleri içerisinden özel öğrenci olarak ders seçebilirsiniz.

Bu belgeleri Enstitü Öğrenci İşleri Biriminden elden alabileceğiniz  gibi  Öğrenci Bilgi Sistemi (tıklayınız) üzerinden “Belge Talebi” sekmesinden talep edebilirsiniz. Belgeler elektronik imza ile hazırlanıp öğrencinin “Belge Talep” sekmesine yüklenmektedir.  Ayrıca   “e devlet” uygulamasından “Transkript Belgesi Sorgulama” veya” Öğrenci Belgesi Sorgulama” sekmeleri üzerinden de alabilirsiniz.  

Lisansüstü programı öğrenciler diplomalarını kaybettiklerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma Servisinden talep edebilirler.

Enstitümüze kayıt yaptıran her öğrenci için kimlik kartı Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından basılmaktadır. Öğrenci Kimlikleriniz Enstitüye ulaştığında, web sayfamızda duyuru yapılır. Enstitü Öğrenci İşleri Biriminden imza karşılığında teslim alabilirsiniz.

Enstitü Öğrenci İşleri Birimi ile iletişime geçerek yeni kimlik kartı talebinde bulunabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi sayfanızdan ( OBİS ) adres ve iletişim bilgileri değişikliği yapabilirsiniz. Soyadı değişikliği için Enstitü Öğrenci işleri ile iletişime geçmeniz gerekir.

Derslere devam zorunludur. Öğrenciler teorik derslere %70, uygulama derslerine ise %80’den az olmamak koşulu ile devam eder.

Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri öncelikle tekrarlamak ve dersin açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadırlar. Dersin herhangi bir nedenle açılmaması durumunda, kayıt yenileme tarihinin başlangıcından itibaren en geç üç hafta içinde olmak kaydıyla;

  1. a) Başarısız olunan ders zorunlu ise, danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile buna eşdeğer bir ders ya da diğer lisansüstü programlardaki eşdeğer bir ders,
  2. b) Başarısız olunan ders seçmeli ise, aynı ders açılmış olsa bile öğrenci isterse danışmanının da uygun görüşü doğrultusunda EABD kurulunun önerisi ve EYK’nın onayı ile eşdeğer tutulan ve açılan başka bir seçmeli ders,

alabilir ve ilgili dersin yerine saydırabilir. Bu gibi durumlarda öğrenciye ilgili dönem için tanınan AKTS sınırını aşmamak kaydı ile dersin alınması için takip eden yarıyılın beklenmesine gerek olmayıp, başarısız olunan yarıyıla bakılmaksızın ders tekrarı mümkündür.

Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere, lisansüstü öğrenimi süresi içinde tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Anabilim Dalınızın Önerisi, Enstitünün onayı ile başka bir üniversiteden ders alabilirsiniz.  Alınan dersten muaf olabilmek için Anabilim Dalınız aracılığıyla Enstitü’ ye başvurmanız gerekir.

Ders kayıt işlemi için OBİS sayfasınızdaki  “ Ders Kayıt” menüsünden o yarıyıl alacağınız dersleri Danışmanınızla belirleyip ders kaydınızı yapabilirsiniz. 

Her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı yapmak zorundasınız.

Herhangi bir Önlisans, Lisans ya da Tezsiz Yüksek Lisans programına kaydınız var ise, harç bilgilerinize ikinci üniversite harcı yansır.

Herhangi bir Önlisans, Lisans ya da Tezsiz Yüksek Lisans programına kaydınız var ise, harç bilgilerinize ikinci üniversite harcı yansır.

Normal Eğitim süreleri olan Tezsiz yüksek lisansta iki, Tezli Yüksek Lisansta dört ve Doktorada sekiz dönemi tamamlayıp mezun olmayan öğrencilere kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar.

Daha önce kaydı silinmiş veya lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin veya başka bir programda/yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders almış öğrencilerin, kabul edildikleri lisansüstü programında alınması gereken derslerin toplam sayısının %50’sini geçmemek koşuluyla (tez hazırlık, tez çalışması, uzmanlık alan ve seminer dersleri hariç) ders saydırma talepleri her yarıyılın kayıt yenileme başlangıcından itibaren en geç üç hafta içerisinde EABD tarafından alınır. Başarılı oldukları derslerin notlarıyla birlikte ders intibakları EABD kurulunun önerisi ve EYK kararıyla yapılır.                                                                                                                           "Yüksek Lisans Ders Muafiyet Formu 006"                           “Doktora Ders Muafiyet Formu 006

Mazeretleri nedeni ile süresi içerisinde ders kaydını yapmayan öğrencilere, mazeretlerini derslerin başlama tarihinden itibaren üç hafta içerisinde belgeleyerek enstitüye başvurmaları ve mazeretleri EYK tarafından uygun görülmesi halinde kayıt hakkı verilir. 

Bir dönemde Üniversite Senatosunun onayladığı müfredata göre toplam 30 AKTS ders almanız gerekir, alttan ders olması durumunda bu sayı 45’e kadar çıkabilir.

Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci, Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini kanıtlaması ve bu mazeretin EYK tarafından kabul edilmesi kaydıyla en fazla iki yarıyıl (askerlik görevini yapacak olan öğrenciler en fazla üç yarıyıl) için kayıt dondurabilir. Bu durumda, öğrencinin her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde öğrenimine devam edemez, sınavlara giremez, sınava girmiş olsa bile aldığı notlar geçerli sayılmaz. Kayıt dondurma, EYK’nın kabul kararı verdiği yarıyıl başlangıcından başlamak üzere yine EYK’nın belirlediği yarıyıla ait sınavların sona erdiği tarihe kadar olan süreyi kapsar. Öğrenci, Enstitü sayfasındaki “Kayıt Dondurma Formunu” doldurarak Anabilim Dalına başvurur. Anabilim Dalı Öğrencinin talebini Enstitüye üst yazı ile sunar.

Yüksek Lisans Kayıt Dondurma Formu”                  “Doktora Kayıt Dondurma Formu

Öğrenci kendi isteği ile Enstitüden kaydını sildirebilir. Bunun için Enstitü web sayfasındaki “ Kayıt Sildirme Dilekçesi” ni doldurup ilgili yerlere imzalattıktan sonra Enstitüye başvuru yapabilirsiniz.  “Kayıt Sildirme  Dilekçesi

Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenime başlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans veya doktora programlarına EABD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir.

Yatay geçiş kontenjanları EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı doğrultusunda her yarıyılın başlangıcından bir ay öncesinde belirlenir ve enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) Aynı programda veya program adı farklı olmakla birlikte ders içerikleri örtüşen diğer bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programlarda kayıtlı olması,

b) Tezsiz yüksek lisans programı için bir yarıyılı tamamlamış, ancak ikinci yarıyılına başlamamış olması,

c) Tezli yüksek lisans programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak dördüncü yarıyılına başlamamış olması,

ç) Doktora programı için en az bir yarıyılı tamamlamış, ancak yedinci yarıyılına başlamamış olması,

d) Başarısız olduğu dersinin bulunmaması,

e) Yönetmelikte yüksek lisans programı için belirtilen ALES puanına sahip olması,

f) Yönetmelikte doktora programı için belirtilen ALES puanına ve asgari yabancı dil puanı koşulunu taşıması,

g) Disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

Kayıtlı olduğunuz derslere ait sınav bilgileri Öğrenci Bilgi Sistemine (OBİS) yüklenmekte ayrıca Enstitümüz web sitesinde de ilan edilmektedir.

Enstitümüze yeni kayıt olan öğrencilerin askerlik tecil işlemlerini, kayıt yenileme döneminde ders kayıtlarını yaptırdıkları takdirde Enstitü tarafından online olarak yapılmaktadır Son yoklamanın yaptırılmaması, başka bir öğretim kurumunda kayıtlı görünmek gibi nedenler olmadığı sürece tecil işlemleri için olumlu cevap alabilirsiniz. Ortalama tecil süresi tezli yüksek lisans öğrencilerimiz için 3 yıl, tezsiz yüksek lisans öğrencilerimiz için 1,5 yıl ve doktora öğrencilerimiz için 6 yıldır. Ayrıca askerlik durumlarını e-devlet üzerinden takip edebilirsiniz.

OBİS (OBİS tıklayınız) giriş ekranında “Şifre Sıfırla” sekmesinden gerekli bilgileri doldurarak şifrenizi yenileyebilirsiniz. Ayrıca OBİS’e  “e devlet” ile de erişim sağlayabilirsiniz.

Ara sınavlardan herhangi birine veya dönem sonu sınavına, Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili sınavlardan en az yedi gün sonra olmak üzere EYK’nın belirlediği tarihte/tarihlerde mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavına katılmak isteyen öğrenciler, ilan edilen başvuru süresi içinde mazeretlerini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile enstitüye başvurmak zorundadır. Başvuruları EYK tarafından onaylanan öğrenciler, ilan edilen tarihlerde ilgili ders için açılan mazeret sınavına katılmamaları durumunda haklarından vazgeçmiş sayılırlar.     (Mazeret Sınavı Dilekçesi)

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarda en az bir seminer sunumu zorunludur. Ders kayıt yenileme döneminde programı ders müfredatına göre seminer dersi seçilir ve ait olduğu dönemin final sınavı tarihleri arasında sunulur. Sunulan seminer “Seminer Değerlendirme Formu” ile Anabilim Dalı tarafından üst yazı ile Enstitüye bildirilir. Seminer sunumunun başarı durumuna göre danışman öğretim üyesi OBİS sistemine “YT” veya “YZ” notunu işler. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri en geç dördüncü döneminin sonunda seminerlerini başarı ile sunmaları gerekmektedir.

YL Seminer Değerlendirme Formu ”                  “DR Seminer Değerlendirme Formu

Lisansüstü programlara devam eden öğrencilerin ilişik kesme/kayıt silme durumlarına ilişkin esaslar şunlardır:

  1. a) Tezsiz yüksek lisans programlarında;

1) Azami sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayanlar ile dönem projesinde başarılı olduğu hâlde azami süre içinde dönem projesini ve gerekli diğer belgeleri teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

3) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

  1. b) Tezli yüksek lisans programlarında;

1) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2)  En geç dördüncü dönemin ders kayıtlarının son gününe  kadar tez önerisini sunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Azami süreler içinde tez çalışmasında başarısız olan, tez savunmasına girmeyen veya tez savunma sınavı sonucunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve tez savunma tarihinden itibaren en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda belirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

8) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

9) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

  1. c) Doktora programlarında;

1) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini CB ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

2) Kredili ve kredisiz tüm derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süreler içinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

4) Doktora yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

5) Yeterlik sınavında başarılı olduğu halde, yeterlik sınav tarihinden itibaren mazeretsiz olarak 6 ay içerisinde tez önerisini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

6) Tez önerisi, tez izleme komitesince iki kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7) Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

8) Tez savunma sınavı sonucunda, tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

10) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

11) Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde (EYK kararı ile en fazla bir ay daha uzatılabilir) teslim etmeyen ve Senato tarafından belirlenmiş haklı ve geçerli mazeret beyan eden azami süresini doldurmamış olanlar dışında yukarıda belirtilen tez teslim süresini dolduran öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

12) Öğrencinin kendi isteği doğrultusunda da kayıt silme işlemi gerçekleşebilir. Kaydını sildirmek isteyen öğrencinin, dilekçe ile Enstitüye başvurması halinde kayıt silme işlemi gerçekleştirilir.

13) Programa kayıt yaptıran ancak belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile, tespit edilmesi durumunda kaydı silinir.

14) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen kayıt silmeyi gerektirecek bir eylem gerçekleştirenlerin kaydı silinir.

 

Kaydı silinen öğrencinin ödenmiş olan öğrenci katkı payı iade edilmez.

Enstitüye teslim edilen tez/dönem projesi EYK ‘da onaylandıktan sonra diploma basılması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Diploma servisine yazılır. Diploma servisinde yaklaşık bir ay içerisinde diplomalar basılır. Öğrenci diplomasını almak için web sayfamızdaki “İlişik Kesme Belgesi”nden iki tane doldurup öğrenci kimliği ile Enstitü öğrenci işlerine başvurur, buradan onaylattığı belgeyi Diploma Servisine teslim ederek diplomasını alır. Ayrıca öğrenci  Enstitüden mezuniyeti onaylandıktan sonra “https://mezun.aku.edu.tr ” adresinden giriş yaparak 1 nüsha çıktı alır ve bu belgeyi de İlişik kesme sırasında Enstitüye teslim eder.

İlişik Kesme Belgesi        “ https://mezun.aku.edu.tr

Diplomanızı ancak, noter aracılığıyla vekalet verdiğiniz bir kişi tarafından alınabilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.

Kredili derslerinden ve dönem projesinden başarılı olmak kaydıyla en erken ikinci dönemin en geç üçüncü dönemin sonunda,  danışman tarafından doldurulan “Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Formu”,  dönem projesinin dijital kopyası ile en az bir adet ciltlenmiş nüshasını anabilim dalı tarafından üst yazı ile dönem projesini başarıyla tamamladığı tarihten itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim etmelisiniz.

    Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Formu

Tezli yüksek lisans programının normal tamamlama süresi her yarıyıl kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl ders ve en az iki yarıyıl tez çalışması olmak üzere dört yarıyıldır. Azami süre altı yarıyıl olup, mezuniyete hak kazanabilmek için öğrencinin en az 120 AKTS’yi tamamlaması gerekir.

Tezli yüksek lisansta derslerinizi tamamlama süreniz dört yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini en az CC ve seminer dersini YT (yeterli) başarı notuyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Her öğrenci için tez konusu en geç üçüncü yarıyıl derslerinin başlangıcından itibaren üçüncü haftanın sonuna kadar tez konusu önerisini EABD kurulu kararı ile enstitüye önerilir.  Bu zaman zarfında tez önerisini sunan öğrenci dönem kaybetmez. Bu sürede tez konusunu önermeyen öğrenci için Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler aranır.  Bu durumdaki öğrenciler en geç dördüncü yarıyıl ders kayıtlarının bittiği tarihe kadar tez konusu önerisini enstitüye bildirmekle yükümlüdür.  Bu sürede de tez konusunu sunmayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sağlık Bilimleri Enstitüleri için tez öneri formu ile birlikte gerekli olduğu hallerde Üniversitenin ilgili etik kurulundan alınmış Etik Kurulu Onay Belgesi de enstitüye sunulması gerekir.

Tez konusu önerisi  EABD üst yazısı ile enstitüye önerilir.   Yazı ekinde;

“Anabilim Kurul Kararı “,

Tez Başvuru Formu”,

Gerekli olduğu hallerde “Etik Kurulu Onay Belgesi” ,

Etik Kurul Onay Belgesinin gerek olmadığı hallerde “Tez Önerisi Etik Kurul İzni Taahhütnamesi” ile Enstitüye tez önerisi sunulur.

Tez konusu önerisi EYK onayı ile kesinleştikten sonra öğrenci, tez konusunu en kısa sürede, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir. Tez Veri Giriş Formu giriş işlemleri e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecektir.

“Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı”

Tez öneriniz Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) onayı ile kesinleşti ise;  danışmanınız aracılığıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden destek için başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek Lisans;

Tezli yüksek lisans programlarında azami sürenin dolmasına en az iki yarıyıl kalıncaya kadar, EABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

Yüksek Lisans Tez Konusu Değisikliği Formu

Doktora programlarında ise;

 Azami sürenin dolmasına en az dört yarıyıl kalıncaya kadar tez izleme komitesinin önerisi ve EYK kararı ile tez konusu değişikliği yapılabilir.

TİK tarafından tez önerisi birinci kez reddedilen öğrenci isterse tez konusu değişikliği yapabilir.

Tez konusu değişikliklerinde de yeni konu için gerekli olduğu hallerde Etik Kurulu Kararı istenir.

 Tez konusu değişikliklerinde de öğrencinin yeni tez konusunu, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanına kaydetmesi gerekir.

Doktora Tez Konusu Değişikliği Formu

Lisansüstü programlarda tez çalışmasının her aşamasında tez başlığı değişikliği önerilebilir. Öneri, ayrıntılı gerekçeleri içeren tez başlığı değişikliği formu doldurulmak suretiyle yapılır.

Yüksek lisans programlarında EABD kurulunun başvurusu ile yapılan tez başlık değişikliği önerileri EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Tez savunması esnasında/sonunda jüri üyelerinin ortak imzası (tutanağı) ile tez başlığı değişikliği önerilebilir.

Doktora programlarında ise tez izleme komitesinin önerisi ile yapılan tez başlık değişikliği önerileri EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Tez savunması esnasında/sonunda jüri üyelerinin ortak imzası (tutanağı) ile tez başlığı değişikliği önerilebilir.

YL Tez Başlığı Değişikliği Formu”           DR Tez Başlığı Değişikliği Formu

Öğrenci kayıtlı olduğu programdaki alması gereken tüm derslerden başarılı olması, tez konusu veya alanı ile ilgili, danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı bir makalenin TR Dizinde (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile üçüncü yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilir. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini içeren kabul mektubunu, bir dilekçe ekinde enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa yayımlanan söz konusu bu makale, EYK kararı ile öğrencinin dördüncü yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 120 AKTS tamamlanmış olur.

Kayıtlı olduğunuz programdaki almanız gereken tüm derslerden başarılı olmanız ve tezinizi Senatonun belirlediği yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırladığınız takdirde en erken dördüncü en geç altıncı dönemin sonunda tez savunma sınavına girebilirsiniz.

Tez savunma sınavı sonucunda, teziniz başarısız bulunup red kararı verilirse enstitü ile ilişiğiniz kesilir.

Yönetmeliğimize göre ; Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.  Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez savunma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini sınav tarihinden 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Danışman, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını, intihal yazılım programı raporunu EABD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder. Öğrenci, üç aylık süre koşulunu aşmayacak bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve tez savunma tarihinden itibaren en geç üç ay sonunda düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç üç ay sonunda aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci tezin, enstitü tez yazım kurallarına uygun ve istenen sayıda ciltlenmiş kopyalarını ve gerekli diğer belgeleri bir ay içerisinde Enstitüye teslim etmesi gerekir.

Enstitüye Anabilim Dalı aracılığıyla tez teslimi için ek süre talebinde bulunmalısınız. EYK başvurunuz halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu koşullar yerine getirinceye kadar mezuniyet işlemlerinize başlanmaz, öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

Doktora programlarını tamamlama süresiniz, kayıt olduğunuz programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığınıza bakılmaksızın 8 yarıyıl olup, azami tamamlama süresiniz ise 12 yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi ise dört (4) yarıyıldır.

Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci dördüncü yarıyılda doktora yeterlik sınavına girebilir. Dördüncü yarıyılında doktora yeterlik sınavına girmeyen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar bu sınava girmelidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir. Ancak ikinci kez yeterlik sınavına girecek öğrencinin ilk yeterlik sınav tarihinden itibaren en az 6 ay süre geçmiş olması zorunludur.

Doktora programına en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora yeterlik sınavının yazılı ve/veya sözlü sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavı döneminde hangi sınav türünden/türlerinden başarısız olmuşsa tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavının her birinden (yazılı ve sözlü) ayrı ayrı olmak üzere iki kez başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EABD kurulunun görüşüne istinaden, EABD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi (TİK) oluşturulur.

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en erken üç ay, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler, alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık şekilde sözlü olarak savunur.  Geçerli bir mazereti olmaksızın tez önerisi savunmasına belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi savunmasına giren ve önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kendisine yeni bir danışman ve TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci yeni bir tez konusu önermek koşuluyla üç ay içinde, danışmanı ve tez konusu değişen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu sınavda da tezi ret edilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi Anabilim Dalı üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılır. Yazı ekinde;

DR Tez_Önerisi_Savunma_Tutanağı
DR Tez Başvuru Formu
DR Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Gerekli olduğu hallerde “Etik Kurulu Onay Belgesi” ,

Etik Kurul Onay Belgesinin gerek olmadığı hallerde “Tez Önerisi Etik Kurul İzni Taahhütnamesi” bulunur.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, ilki önerinin kabul edildiği tarihten en az altı ay sonra olmak üzere, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en geç 30 gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından YT (yeterli) veya YZ (yetersiz) olarak belirlenir ve hazırlanan bir tutanakla EABD başkanlığınca en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir. Öğrenci mezun olabilmesi için en az üç TİK toplantısından başarılı olması gerekir. Tez önerisi savunma sürecinde yapılan TİK toplantıları öğrencinin mezuniyet şartında aranan TİK toplantısı sayısına dâhil edilmez.

"Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu"

Doktora yeterlik sınavlarında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırarak tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç yarıyıl süre kullanmaları, üç kez TİK’e girmeleri ve AHCI, SCI, SCI-EXPANDED, SSCI, SSCI-EXPANDED, Scopus, ERIC veya ESCI endekslerinin birinde taranan dergilerde tez konuları veya alanları ile ilgili danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı en az bir makalenin yayınlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) koşulu ile yedinci yarıyılın sonunda tez savunma sınavına girebilirler. Bu durumdaki öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili makalesinin dergide yayımlanan tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihini içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde enstitüye sunmakla yükümlüdür. Bu durumdaki öğrenci eğer tez savunmasından başarılı olmuşsa, yayımlanan söz konusu bu makale ile EYK kararı ile öğrencinin sekizinci yarıyılda alacağı uzmanlık alan dersi ve tez çalışması derslerinin yerine sayılır. Böylelikle öğrencinin mezun olabilmesi için gerekli olan 240 AKTS tamamlanmış olur.

Doktora tez çalışmasında tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez ya da aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya TİK’e  Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen süreler içerisinde mazeretsiz olarak katılmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

En az üç TİK toplantısında başarılı olmanız ve tezinizi Senatonun belirlediği yazım kurallarına uygun bir biçimde hazırladığınız takdirde en erken sekizinci en geç on ikinci dönemin sonunda tez savunma sınavına girebilirsiniz.

Doktora öğrencilerinin tez savunmasına girebilmesi için, doktora tezi konusu ya da alanı ile ilgili olmak koşuluyla danışmanının da ortak yazar olarak yer aldığı bir makalenin, TR Dizinde (ULAKBİM) ya da düzenli olarak en az beş yıldır yayımlanan uluslararası veritabanları/endekslerce taranan hakemli dergilerden birinde yayımlanması ya da yayına kabul edilmesi (DOI numarası alınması) şartı aranır. Öğrenci, tez savunmasına girebilmesi için ilgili makalesinin dergide yayımlanan hali ile tam metnini (yayımlandığı derginin künye, tarandığı endeks bilgileri ve benzeri) veya ilgili makalenin DOI numarasını ve yayımlanacak tarihi içeren kabul metnini, bir dilekçe ekinde tez savunması tarihi için gereken belgelerle birlikte enstitüye sunmakla yükümlüdür.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci altı aylık süreyi aşmayacak başka bir tarihte aynı jüri önünde tezini yeniden savunur. Bu kapsamdaki öğrenciler en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tezini belirlenecek yeni tez savunma sınav tarihinden en geç 20 gün önce jüri üyelerine ulaştırır. Bu durumdaki öğrenci, tezine ilişkin danışmanın, yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü, talep edilen sınav tarihi ile tezin nüshalarını ve dijital kopyasını ve intihal yazılım programı raporunu EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla talep edilen savunma tarihinden en az 10 gün önce enstitüye teslim eder.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde düzeltme yapılmış tezini aynı jüri önünde yeniden savunduğu halde tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve en geç altı ay içinde aynı jüri önünde tezini mazeretsiz olarak yeniden savunmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

16 Mart 2022, Çarşamba 1374 kez görüntülendi